มาตรฐานที่โรงงานอาหารเสริมควรได้รับ

มาตรฐานที่โรงงานอาหารเสริมควรได้รับ

โรงงานอาหารเสริมต่าง ๆ นั้นทั้งโรงงานที่ได้คุณภาพและไม่ได้คุณภาพซึ่งปะปนกันไป ทำให้เจ้าของแบรนด์ที่ไม่ได้ศึกษาหรือหาอาหารเสริมอย่างดีพอทำให้ไปผลิตอาหารเสริมกับโรงงานที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งมันตะส่งผลไปถึงตัวของอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานหรืออาจจะมีการผสมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ ดังนั้นการเลือกโรงงานที่รับผลิตอาหารเสริมนั้นจะต้องเลือกโรงงานที่ได้คุณภาพ โดยมีวิธีตรวจสอบได้ง่าย ๆ เช่นมาตรฐานที่โรงงานอาหารเสริมได้รับ ซึ่งมาตรฐานที่โรงงานอาหารเสริมควรได้รับมีดังต่อไปนี้

HACCP

HACCP เป็นระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารเสริม ซึ่ง HACCP คือมาตรฐานที่จะเน้นไปในทางการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือของลูกค้าแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตและขนส่ง ทำให้สามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ รวมทั้งสารปนเปื้อนได้

GMP

GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต โดยเป็นข้อบังคับที่โรงงานผลิตอาหารเสริมนั้น ควรจะต้องได้รับการรับรองการผลิตอาหารเสริม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองสุขอนามัยและผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นการผลิตอาหารเสริมที่ได้คุณภาพมาตรฐานออกมาเพื่อนำไปจำหน่ายนั้น ตัวแบรนด์ก็จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค และทางโรงงานอาหารเสริมนั้นก็จะได้ความน่าเชื่อถือจากตัวเจ้าของแบรนด์เองเช่นกัน

ISO

ISO นั้นเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก โดยองค์กรที่ได้รับมาตรฐาน ISO รับรองนั้น จะแสดงถึงสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเลขที่ต่อท้ายของ ISO นั้นก็มีแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานที่ได้รับเช่น ISO 9000 คือการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบเอกสาร ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งจะกำกับดูแลทั้งในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการเป็นต้น

ฮาลาล

ฮาลาล เป็นมาตรฐานที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีเอาไว้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ โดยเป็นมาตรฐานที่ทำการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการผลิตออกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้รับประทานนั้น ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนต่าง ๆ ที่สำนักงานกรรมการอิสลามกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนจะต้องทานเข้าไป จะทำให้ลูกค้าที่เป็นมุสลิมสามารถมั่นใจในการรับประทาน

โดยมาตรฐานที่ได้รับนั้นจะเป็นตัวการันตีในด้านต่าง ๆ ของโรงงานรับผลิตอาหารเสริม ซึ่งจะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเวลาเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม เพื่อในการผลิตอาหารเสริมนั้น ควรที่จะเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานต่าง ๆ รับรอง